Administrator

Administrator

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”.

Program rozpocznie się od spotkań indywidualnych prowadzonych od 1 lipca 2020r., które pozwolą rozpocząć w sumie 60 godzinny etap pracy grupowej.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
 osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie;
 osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne);
 wszystkich chcących polepszyć swoje relacje z bliskimi i podwyższyć swoje kompetencje komunikacyjne.

Praca ze sprawcami dotyczyć będzie korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji zagadnień przemocy w rodzinie, życia uczuciowego i emocjonalnego. Indywidualnie określone zostaną poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy w rodzinie oraz plany bezpieczeństwa dla każdego uczestnika.

W celu umówienia się prosimy o wcześniejszy kontakt:
• telefoniczny 668 473 977
• lub e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że podczas spotkań i zajęć grupowych zachowane będą zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania w związku z zabieganiem i przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

1. W związku z wprowadzeniem wzmożonych środków bezpieczeństwa, a tym samym dbałość o zdrowie interesantów, w terminie od 16 marca 2020 r. do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie ograniczyło osobisty kontakt klientów i wprowadziło specjalne zasady przy ich obsłudze.
W związku z tym osoba, która poszukuje wsparcia psychologicznego zgłasza swą potrzebę telefonicznie pod nr telefonu:

• 62 7420 161 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
• 668 473 977 całodobowy telefon interwencyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie

2. Klient, który dzwoni do PCPR w Pleszewie poinformowany zostaje o możliwości skorzystania z teleporad psychologicznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie. Podany zostaje mu nr całodobowego telefonu interwencyjnego OIK w Pleszewie w celu ustalenia szczegółów przeprowadzenia wsparcia psychologicznego.

3. Pracownik OIK w Pleszewie po wstępnie przeprowadzonej rozmowie z klientem, zaproponuje termin oraz godzinę bezpłatnego wsparcia psychologicznego, przedstawi procedurę przeprowadzenia teleporady psychologicznej i poprosi o przekazanie nr telefonicznego klienta, na który w danym terminie i o określonej godzinie dzwonić będzie psycholog.

4. Z przeprowadzonej teleporady psychologicznej specjalista wypełni kartę porady psychologicznej bez podpisu klienta.

  • W przypadku stwierdzenia objawów krzywdzenia dzieci: (a) Lekarz / Pielęgniarka szkolna – w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy następnie przeprowadzona wywiad z dzieckiem oraz powiadamia o zaistniałej sytuacji psychologa lub pedagoga szkolnego; (b) Nauczyciel / Wychowawca – przeprowadza rozmowę z dzieckiem, wzywa rodziców (opiekunów prawnych) do szkoły. Wychowawca odnotowuje fakty rozmowy w dzienniku lekcyjnym zalecając konieczne działania, co rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem. Powiadamia o sytuacji pedagoga, psychologa, lekarza lub pielęgniarkę szkolną wspierając dziecko i jego rodzinę w czasie działań pomocowych; (c) Psycholog / Pedagog szkolny – przeprowadza z dzieckiem nieformalną rozmowę, rozmowę z rodzicami (opiekunami prawnymi), analizę wytworów dziecka a także za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) kieruje na badania medyczne do lekarza. Dziecko bez zgody rodziców (opiekunów prawnych) może zostać poddane badaniu / oględzinom przez pielęgniarkę szkolną.
  • Dyrektor w swoich kompetencjach wspiera osoby zaangażowane w działania pomocowe na rzecz krzywdzonego dziecka (wszystkie pisma kierowane przez szkołę winny być pieczętowane i podpisywane przez dyrektora).
  • Psycholog / pedagog szkolny nawiązuje współpracę z instytucjami pomocowymi, organizacjami pozarządowymi na terenie gminy i / lub powiatu zajmującymi się pomocą dziecku krzywdzonemu w celu poszerzenia wiedzy na temat sytuacji dziecka. Sporządzone z rozmów z dzieckiem a także z rozmów z rodzicami (opiekunami prawnymi) notatki przesyła do instytucji pomocowych tj. Sądu, Policji, POIKu, OPSów.
  • Poprzez nawiązaną współpracę opracowywany zostaje plan pomocy dziecku i jego rodzinie, w sytuacji stwierdzenia istnienia przemocy, którego realizację koordynuje pedagog szkolny.
  • Grono Pedagogiczne powiadomione o sytuacji dziecka przez pedagoga szkolnego w sposób dyskretny oraz przy zachowaniu tajemnicy zawodowej wspiera dziecko oraz jego rodzinę podczas realizowania planu pomocy.
  • Za monitorowanie prawidłowości i skuteczności oddziaływań pomocowych odpowiada pedagog szkolny.
  • Powiadomienie jednocześnie Sądu Rodzinnego i Prokuratury Rejonowej lub Policji bądź Sądu Rodzinnego i Policji o sytuacji dziecka w przypadku braku współpracy z rodzicami.
Strona 1 z 2

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 668 473 977 (czynny całą dobę)

INFO